x

Общи условия

Общи условия

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта zolo.bg, наричано по-долу „Уебсайт“ Вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта и че сте запознат с настоящите Условия и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване, моля не използвайте Уебсайта.

2. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните по-долу термини и изрази ще имат следното значение: „Уебсайт“ е обособено място в глобалната Интернет мрежа с адрес zolo.bg, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси; „Потребител“ e всяко лице, което осъществява достъп до или използва Уебсайта и услугите, предоставяни от zolo.bg; „Уебсайт администратор“ означава СТЕП ЪП МЕДИА ПРОДАКШЪН ЕООД, гр. София, 175355201, със седалище и адрес на управление – гр. София, Младост 2, ул. „Свети Киприян“, Бл. 281, вх. 2, aп. 1, представлявано от управителя Иводор Ангелов Ковачев, имейл:………………….., телефон: ……………………; „Билет“ означава уникален билет, издаден на хартиен носител или в електронна форма, който дава право на посоченото в него лице да ползва една или повече Услуги; „Електронно изявление“ означава електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и включва електронна форма за резервация по смисъла на чл. 3 от тези Общи условия; „Бисквитките“ са малки файлове, които даден сайт или доставчик на услуги прехвърлят през Вашите компютри на диска чрез Вашия уеб браузър, ако позволите. По този начин Вие позволявате на сайтовете или доставчиците на услуги ползването на системите за разпознаване на вашия браузър и улавяне и запомняне на определена информация.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С УЕБСАЙТ АДМИНИСТРАТОРА

3. С подаването на електронна форма за резервация се счита, че потребителят e направил оферта за сключване на договор с Администратора при условията, посочени в настоящите Общи условия.

4. Формата за запитване съдържа следните данни или част от тях: (а) предмет на Услугата; (б) общия брой на лицата, които ще ползват Услугата; (в) датата на планираното събитие; (г) началния и крайния час на събитието;

5. Без да се ограничава смисълът на чл. 1 от настоящите Общи условия, с подаването на електронна форма за запитване, потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, както и с основните характеристики на Услугите, предлагани посредством Уебсайта.

6. Потребителят може да заплати цената на услугата или продукта по един от следните начини: (а) в брой; (б) чрез кредитна или дебитна карта; (в) чрез банков превод;

7. Договорът между Уебсайт администратора и потребителя се счита за сключен: (а) за случаите на направена поръчка на услуга или продукт – в момента, в който Уебсайт администраторът потвърди резервацията чрез изпращане на електронно съобщение до посочения от потребителя имейл адрес. (б) за случаите на онлайн попълнена форма за предоставяне на услуга или продукт – в момента, в който служител на Уеб администратора лично потвърди в електронно съобщение до Потребителя договорената по телефон или чрез електронно съобщение услуга или продукт. (в) за случаите на онлайн попълнена форма за получаване на персонална оферта – в момента, в който служител на Уеб администратора лично потвърди в електронно съобщение до Потребителя договорената по телефон или в електронно съобщение услуга или продукт.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН ОТ РАЗСТОЯНИЕ

8. При условията на чл. 55 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), всеки потребител по смисъла на ЗЗК има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като изпрати уведомление в срок от 7 (седем) работни дни от сключването на договора. Уведомлението може да бъде изпратено на адрес гр. София, ул. Димитър Доспевски 9:

9. (а) Администраторът възстановява на потребителя заплатената сума в рамките на 30 дни от получаването на писменото уведомление по чл. 8. (б) В случай, че плащането е направено с банкова карта (кредитна/дебитна), възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по същата карта, с която е направено плащането, в срок от 30 дни от получаването на писменото уведомление по чл. 8.

СЛУЧАИ, В КОИТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ДОГОВОРА

10. Потребителят няма право да се откаже от договор за предоставянето на Услуги, свързани със свободното време, с които Уебсайт администраторът е поел задължението да предостави тези Услуги на определена дата или в рамките на определен срок (напр. участие в организирано онлайн събитие).

11. Независимо от предходните разпоредби и доколкото това не противоречи на закона, потребителят не може да се откаже от сключен договор, чието изпълнение е започнало с изричното съгласие на потребителя преди изтичането на срока, посочен в чл. 8. Със започване на изпълнението се счита, че потребителят е съгласен изпълнението на договора да започне преди изтичането на срока за упражняване на правото на отказ от договора.

БИЛЕТИ

12. Билетът за събитие важи за събитието, за което е издаден.

13. Билетът съдържа следните данни: (а) данни за Уеб администратора; (б) уникален бар код или QR код или идентификационен номер;

14. Билетът не може да бъде използван за закупуването на други билети.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

24. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи нормалното функциониране на Уебсайта, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Уебсайта, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

25. Уебсайт администраторът има право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация, направена поръчка, абонирате за бюлетин, отговаряне на проучване или попълвате формуляр по начин, който да позволява идентифицирането им като полага необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите.

26. Потребителите имат право да ползват услугите на Уебсайта при спазване на настоящите Общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги, и законодателството на Република България.

27. Уебсайт администраторът си запазва правото по всяко време, без предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати достъпа до Уебсайта или част от него.

28. С приемането на настоящите Общи условия потребителят декларира, че е съгласен администраторът да събира и обработва личните му данни във връзка с предоставянето на предлагани от администратора услуги, както и да осъществява контакт с потребителя посредством телефон или имейл.

29. Освен ако не е предвидено друго в настоящите Общи условия, Уебсайт администраторът не носи отговорност за вреди от каквото и да било естество, настъпили във връзка с използването на уебсайта (или на свързан уебсайт) или на услуги, предлагани посредством уебсайта, независимо от това дали Уебсайт администраторът е знаел за съществуването на обстоятелства, които могат да доведат до настъпването на вреди.

31. (а) Съдържанието на Уебсайта, включително, но не само целия текст и всички изображения („Съдържание“), е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на ZOLO /zolo.bg/, е изрично забранено. (б) При желание да ползвате част или цялото съдържание на настоящия Уебсайт, моля да се обърнете за информация относно условията на имейл: ………………………………….…

32. Уебсайт администраторът използва бисквитки, за да се помнят и обработват елементите във Вашата пазарска количка, да разбирате и да запишете Вашите предпочитания за бъдещи посещения и да събират агрегирани данни за трафика на сайта, така че той да може да предложи по-добри преживявания на сайта и в бъдеще.

Ако предпочитате, можете да изберете дали компютърът да Ви предупреждава всеки път, когато бисквитка се изпраща, или можете да изберете да изключите всички бисквитки чрез настройките на браузъра си. Подобно на повечето уеб сайтове, ако изключите бисквитките, някои от услугите може да не функционират правилно. Въпреки това, все още можете да правите поръчки, като се свържете чрез един от начините за контакт.

33. Уебсайтът може да съдържа връзки (препратки) към други уебсайтове. Уебсайт администраторът не носи отговорност за истинността и пълнотата на публикуваната на тях информация. Въпреки това, Уебсайт администраторът се стреми да защити цялостта на настоящия сайт и приветства всяка обратна информация, касаеща тези сайтове.

34. Уебсайт администраторът си запазва си правото, без предварително уведомление, едностранно да променя настоящите Общи условия, както и структурата или съдържанието на Уебсайта, както и да прекратява достъпа до него по всяко време.

35. При промяна на Общите условия, те ще бъдат публикувани на тази страница.

36. Задължение на всеки Потребител е да посещавате периодично тази страница с цел да се запознае с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за него.

37. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

38. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

39. За въпроси относно тази декларация за поверителност, можете да се свържете с нас, използвайки информацията по-долу.